Наукова діяльність

Наукові теми

1. Госпдоговірна тема Шифр  НДР №804-х12 (2012 р.) «Надання послуг щодо впровадження комп’ютерної системи порівняльного аналізу електронних текстів». Фактичний обсяг фінансування за 2012 р. 20 тис. грн.

2. Держбюджетна тема  Шифр  НДР № 782-ДБ12 (2012-2013 р.) «Розробка моделюючої системи польоту БПЛА у комбінованому режимі» Фактичний обсяг фінансування за 2012 рік – 436400 грн.

3. Держбюджетна кафедральна науково-дослідна робота. Шифр № 71/09.02.02 (2012-2014 р.) тема «Теоретичні та практичні аспекти впровадження мережевих 3D-технологій у навчальному процесі»

Конференції та семінари

1) Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу»

2) Науково-практичний семінар «Сучасні тенденції розвитку системного програмування»

Секції у вузівських конференціях

1) Міжнародний конгрес «Авіація в ХХ сторіччі» секція «Комп’ютерні системи»

2) Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених ПОЛІТ. Секція «Комп’ютеризовані системи управління»

Публікації

За 2012 рік Опубліковано 38 доповідей на міжнародних конференціях, конгресах, отримано 4 свідоцтва про реєстрацію авторського твору, Опубліковано 3 статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS), Опубліковано 20 статей у виданнях ВАК України та СНД.

За участю студентів опублікованих 15 статей та тез доповідей.

Визначні результати, отримані при виконанні минулих НДР

Розроблено комп’ютеризовану систему порівняльного аналізу електронних текстів, призначену для виявлення збігів серед різних україномовних текстів, наданих в електронній формі. При необхідності функціональні можливості системи можуть бути розповсюджені на всі мови, які використовують кирилицю або літери латинського алфавіту.

Система здатна розпізнавати збіги в ідентичних за змістом текстах, незважаючи на зміни порядку чергування слів у реченнях та використання синонімів.

Система здатна здійснювати порівняльний аналіз заданого тексту з:

–        іншими текстами, що містяться у базі комп’ютера (локальна модифікація);

–        іншими текстами, що виставлені у мережі Інтернет (мережна модифікація).

Результатом порівняльного аналізу є виділення фрагментів аналізованого тексту, які збігаються з іншими текстами.

Наочність результатів забезпечується виведенням на екран одночасно аналізованого тексту та текстів першоджерел, а також колірним підсвічуванням вихідної екранної форми.

Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології

Об’єктами впровадження комп’ютеризованої системи порівняльного аналізу електронних текстів можуть бути:

–        навчальні заклади (експертиза дипломних проектів та інших студентських письмових робіт з метою виявлення тих з них, що виконані несамостійно);

–        Вища атестаційна комісія України, спеціалізовані ради з захисту дисертацій (експертиза дисертацій з метою виявлення тих з них, що мають ознаки плагіату та компіляції, містять текстові запозичення без посилання на першоджерела).

Очікувані наслідки впровадження системи:

–     у навчальних закладах:

  • самостійне виконання студентами письмових робіт і, як наслідок, підвищення якості підготовки фахівців;
  • зниження корупції та вимагання у навчальних закладах;
  • зникнення (звуження) ринку платних послуг з написання “під замовлення” студентських робіт;

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.