Program (Програма)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

24 жовтня, 10:00-13:00

ІНФОРМАЦІЙНА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ БІЛІНІЙНИМИ СИСТЕМАМИ

Яценко В.О., д.т.н., Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ (Україна, Київ)

 ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЧНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Вавіленкова А.І., к.т.н., Національний авіаційний університет (Україна, Київ)

НАЛАШТУВАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ МОДЕЛІ ДІАГНОСТУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОГО ТЕХНІЧНОГО ОБ’ЄКТА

Нечипорук О.П., к.т.н., Національний авіаційний університет (Україна, Київ)

 АДАПТИВНІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

Артамонов Є.Б., к.т.н., Національний авіаційний університет (Україна, Київ)

МЕТОД РАНЖУВАННЯ НАУКОВЦІВ

Ланде Д.В., д.т.н., Балагура І.В, к.т.н., Гармаш Т., Інститут проблем реєстрації інформації НАНУ (Україна, Київ), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, Київ)

ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЙ

СЕКЦІЯ 1

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Керівник – д.т.н., професор Литвиненко О.Є.

Заступник – к.ф.-м.н., доцент Кучерява О.М.

Секретар – провідний фахівець Голего Н.М.

25 жовтня, 14:00 – 17:00, ауд. 6 – 202

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДИКТОРА НА ОСНОВІ ПОЛІПШЕНОГО АЛГОРИТМУ ВИДІЛЕННЯ ЧАСТОТИ ОСНОВНОГО ТОНУ

Бєлозьорова Я.А., Національний авіаційний університет, Україна

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРИ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Конрад Т.І., Національний авіаційний університет, Україна

 1.  РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СЕГМЕНТАЦИИ СЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

Ландэ Д.В., д.т.н., Березин Б.А., Институт проблем регистрации информации НАН Украины, Павленко О.Ю., Открытый международный университет развития человека «Украина», Украина

4. АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ DATA MINING У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ляхов О.Л., д.т.н., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ РІЗНОМОВНИХ ТЕКСТОВИХ ДЖЕРЕЛ ЯК ФАКТОР БЕЗПЕКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Вишнівський В.В., Замаруєва І.В., Гайдур Г.І., Сторчак К.П., Державний університет телекомунікацій, Київ, Україна

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Грищук Р. В., Савчук В. С., Грищук О. М., Мусієнко А. П., Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, Житомир, Україна , Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Київ, Україна

 1. STATISTICAL CHARACTERISTICS OF QUERIES PROCESSING IN STORAGE AREA NETWORKS

Khalimon N., National Aviation University, Kiev, Ukraine

СЕКЦІЯ 2

КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ

Керівник – к.т.н., доцент Артамонов Є.Б.

Заступник – к.т.н., доцент Нечипорук О.П.

Секретар – асистент Кашкевич С.О.

24 жовтня, 14:00 – 17:00, ауд. 5-213

 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛІ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Огірко І.В., д.ф.-м. н., Огірко О.І., к.т.н.

ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТА ОБРОБКИ ТЕКСТІВ TEXT MINING

Вантух І.В., Національний авіаційний університет, Україна

 1. СИСТЕМИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ

Кравченко В.О., Національний авіаційний університет, Україна

 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

Міхєєв Ю. І., Барабаш А. О., Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Житомир, Україна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАГРОЗАМ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Грищук Р.В., Лагодний О.В., 1Носова Г.Д., Лукова-Чуйко Н.В., Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Житомир, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Київ, Україна

СЕКЦІЯ 3

ТЕОРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ

Керівник – д.т.н., професор Кучеров Д.П.

Заступник – к.т.н., доцент Вавіленкова А.І.

Секретар – старший викладач Станко С.М.

25 жовтня, 14:00 – 17:00, ауд. 5-217

1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИП ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В ПОШУКОВІЙ СИСТЕМІ GOOGLE

Бичковський О.А., Національний авіаційний університет, Україна

 1. ПОШУКОВІ СИСТЕМИ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Харьков М.В., Національний авіаційний університет, Україна

 1. ПОБУДОВА ДЕРЕВА ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ ЗАДАНОГО ПОНЯТТЯ НА БАЗІ РЕСУРСУ ПРЕПРИНТІВ ARXIV

Андрущенко В.Б., Інститут проблем реєстрації інформації, Україна

 1. АЛГОРИТМ СЕМАНТИЧНОГО ПОШУКУ У ТЕКСТОВИХ КОЛЕКЦІЯХ

Пінчук І.Ю., Національний авіаційний університет, Україна

 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОШУК ТА ЙОГО ОБ’ЄКТИ

Сирота С.В., Національний авіаційний університет, Україна

 1. АНАЛІЗ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДАНИХ У ВЕБ-ДОДАТКАХ

Мурий Є.В., Національний авіаційний університет, Україна

 1. ВИДИ ПОШУКОВИХ СЛУЖБ

Ямковий О.Ю., Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ, Україна

 1. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОШУКОВИХ АЛГОРИТМІВ

Сябрук І.М., Національний авіаційний університет, Україна

 1. ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ У ЗМІСТІ ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТУ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ

Барабаш О. В., Грищук Р. В., Молодецька-Гринчук К. В. Державний університет телекомунікацій, Київ, Україна, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, Житомир, Україна, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

СЕКЦІЯ 4

МЕТОДИ СИСТЕМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Керівник – к.ф.-м.н., доцент Кучерява О.М.

Заступник – к.т.н., доцент Нечипорук О.П.

Секретар – старший викладач Сябрук І.М.

25 жовтня, 14:00 – 17:00, ауд. 5-215

 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ ТА КОМПЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ

Ланде Д.В., д.т.н., Андрійчук О.В., к.т.н., Грайворонська А.М., Інститут проблем реєстрації інформації НАНУ, Україн

 1. ПОНЯТТЯ ПОТОКУ СКЛАДНИХ ВИПАДКОВИХ ІМПУЛЬСІВ В БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖАХ

Кучерява О.М., к.ф.-м.н., Національний авіаційний університет, Украйна

 1. ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИМИ ОБЧИСЛЕННЯМИ

Кучеров Д.П., д.т.н., Моргун К.О.,Національний авіаційний університет, Україна

 1. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ БПЛА ПІД КЕРУВАННЯМ ARDUPILOT НА ОСНОВІ X-PLANE

Горбатюк С.С., Національний авіаційний університет, Україна

 1. МЕТОД КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФАХІВЦЯ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Квіта Г.М., к.е.н., Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

 1. МОВА GPSS ЯК ЗАСІБ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Кандаскалов О.А., Дехтяренко А.Т., Національний авіаційний університет, Україна

 1. ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Глазок О.М., к.т.н., Національний авіаційний університет, Україна

 1. ТИПИ СИСТЕМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЇХ МОДЕЛІ

Соколюк Б.А., Національний авіаційний університет, Україна

 1. ARENA SIMULATION як ефективний засіб імітаційного моделювання

Апенько Н.В., к.т.н., Сашнєв Г.О., Національний авіаційний університет

 1. ЕТАПИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ЗАДАЧІ МЕТОДОМ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Ямкова Т.А., Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ, Україна

 1. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІГУР ВИЩОГО ПІЛОТАЖУ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В СЕРЕДОВИЩІ JSBSIM

Шаргородський С.Є., Національний авіаційний університет, Україна

 1. ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОБЛАДНАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН, ЩО ПІДТРИМУЄ БЕЗПЕКУ ПОЛЬОТІВ, З ЛІНГВІСТИЧНОЮ ГРАДАЦІЄЮ ЇЇ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ

Жолдаков О.О., Національний авіаційний університет, Україна

 1. METHOD OF EVALUATION OF THE STATE OF COMMUNICATION CHANNELS WITH USING FUZZY LOGIC

Shyshatskyi A., Romanenko V., Zhyvotovskyi R., Zubrytskyi H., Central Research Institute of Military Equipment and Armament of the Armed Forces of Ukraine, Kyiv, Ukraine, Institute of Special Communication and Information Protection National Technical University of Ukraine, “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, Ukraine

 1. ANALYSIS OF GENERAL APPROACHES FOR THE CONSTRUCTION OF INFORMATION SECURITY SYSTEM

Sokolov K., Shyshatskyi A., Information technologies Department, Ministry of Defense of Ukraine, Kyiv

Central Research Institute of Military Equipment and Armament of the Armed Forces of Ukraine, Kyiv, Ukraine

 1. METHOD OF HIERARCHICAL MANAGEMENT BY CHANNEL AND NETWORK RESOURCES OF MILITARY RADIO COMMUNICATION SYSTEMS

Shyshatskyi A.V., Prokopenko Y.M., Sova O.Y., Zhuk O.G., Central Research Institute of Weapons and Military Equipment of the Armed Forces of Ukraine, Kyiv, Ukraine, National defence University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky, Kyiv, Ukraine, Military institute of telecommunications and informatization, Kyiv, Ukraine

 1. EXPERT SYSTEM FOR ADAPTING DECISIONS FOR DETERMINING THE TYPE OF RADIO RESPONSE SOURCES

Gatsenko S.S., Buchinsky Y. A., National defence University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky, Kyiv, Military unit А 3438, Ukraine

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.