Вступ на 1 курс ОС Бакалавр

Вступ на 1 курс ОС Бакалавр

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія освітньо-професійна програма Системне програмування

Системне програмування – це освітня програма, за якою готують розробників операційних систем, програмних комплексів, які забезпечують злагоджену роботу компонентів комп’ютера. Завдання системного програміста полягає в побудові багаторівневої структури, яка б об’єднувала окремі компоненти в модулі, а модулі – в єдиний організм комп’ютера або комп’ютерної мережі.

Випускники спеціальності отримують сучасну фундаментальну підготовку у галузі комп’ютерних систем та мереж, системного та прикладного програмного забезпечення, що дає їм змогу вирішувати складні проблеми теоретичного та практичного характеру на основі новітніх наукових досягнень та сучасних технологічних рішень.

Сертифікат про акредитацію спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем

Форма навчання: денна
Нормативний термін навчання:  1 курс– 3 роки 10 місяців
Ліцензований обсяг155

Форма навчання:
заочна
Нормативний термін навчання: 1 курс – 4 роки 6 місяців
Ліцензований обсяг15

Кваліфікація бакалавра:
бакалавр з комп’ютерної інженерії
Фінансування навчання здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) або місцевого бюджету (регіональне замовлення) або коштів фізичних та/або юридичних осіб.
Обсяг освітньо-професійної програми – 240 кредитів ЄКТС
До навчання приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році


Інформація щодо вступу на 1 курс на сайті Приймальної комісії (документи, необхідні для вступу, строки прийому заяв і документів, вартість навчання, нормативні документи тощо)

Студмістечко
Інклюзивна освіта

ЗАПИТАННЯ / ВІДПОВІДІ


Профільні дисципліни

 • Системне програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Системне програмне забезпечення
 • Організація баз даних
 • Програмні засоби захисту інформації
 • Імітаційне моделювання
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Математичне програмування
 • Паралельне програмування
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Технології проектування комп’ютерних систем
 • Web-програмування
 • Програмне забезпечення web-серверів
 • Інтернет-технології
 • Системи штучного інтелекту
 • Комп’ютеризовані системи управління
 • Кросплатформенне програмування
 • Програмування ERP-систем
 • Мультиагентні системи управління

У процесі навчання здобувачі вищої освіти оволодівають сучасними технологіями

 • Мови програмування: С, С++, C#, Асемблер /WASM /MASM, PHP, Prolog,  Lisp,  F#,  Python,  Java
 • Інтернет-технології:  HTML,  CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGІ, XML,  MySQL
 • Фреймворки, бібліотеки та оточення програмування:  STL,  Boost,  WinAPI,  POSIX, GTK,  Qt,  .NET, Java,  MPI,  React/React  Native
 • Середовища розробки:  Microsoft Visual Studio, Embarcadero RAD Studio,  gcc,  KDevelop,  Eclipse,  IntellijIDEA
 • Середовища розробки програм для мікро-контролерів:  WinAVR, AVRStudio, CCS, MPLAB

Кафедра військової підготовки

Здобувачі вищої освіти (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки здобувачів ВО денної форми навчання. Після проходження навчання на кафедрі військової підготовки здобувачі отримують звання офіцера запасу.
Інформація щодо вступу

Практика

Кафедра співпрацює з Інститутом  кібернетики імені В.М. Глушкова та Інститутом проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Державним космічним агентством України та ін. Кафедра має філію в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, що надає здобувачам вищої освіти можливості знайомитися з сучасними науковими розробками у галузі інформаційних технологій; брати участь у наукових дослідженнях, спрямованих на створення новітніх методів, засобів та технологій розв’язання інформаційних проблем суспільства.

З метою підвищення ефективності і досягнення оптимальних результатів у створенні умов для забезпечення реалізації права здобувачів вищої освіти на працю, сприяння їх працевлаштуванню, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці та надання інформаційних, організаційних та інших взаємних послуг на безоплатній основі підписані договори про співпрацю з ДП “Антонов”, ТОВ “ОМО Системс”, GlobalLogic, ТОВ “Абіс-електрон” тощо.

Наші випускники

 • системні програмісти (розробники програмного забезпечення, розробники мікроелектронних пристроїв)
 • фахівці технічних та інформаційних відділів
 • розробники клієнт-серверних програмних засобів
 • розробники багатопоточних та паралельних програмних засобів
 • web-програмісти.